Zpracování osobních údajů

ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍHCH ÚDAJŮ

 

Jméno a příjmení           ……………………………………………………….………………………………………..

Rodné číslo                       ……………………………………………………….….……………………………………..

Trvale bytem                    …………………………………………………………………….....………………………..

Kontaktní údaje              …………………………………………………………………………………………………..

(dále jen „Subjekt údajů”)

uděluje tímto pro RealityNEBE, společnost SwaCZECH s.r.o., se sídlem Choceradská 3216/42, Praha 4, 141 00, IČO: 28981197, DIČ: CZ28981197, číslo registrace na UOOU: 00078836, (dále jen „Správce”), souhlas se zpracováním výše uvedených osobních údajů, a to za níže uvedených podmínek:

1. Osobní údaje, které budou zpracovány:

jméno a příjmení, rodné číslo, adresa trvalého bydliště, emailová adresa, telefonický kontakt

2. Účelem zpracování osobních údajů je:

Příprava obchodního případu realizovaného se Subjektem údajů, zasílání obchodních sdělení Správce

3. Doba zpracování osobních údajů je:

Neurčitá

4. Osobní údaje mohou být poskytnuty následujícím třetím osobám:

Dalším účastníkům obchodního případu, spolupracujícímu advokátovi

5. Poučení Subjektu údajů

Správce tímto v souladu s ustanovením čl. 13 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, obecného nařízení o ochraně osobních údajů (dále jen „Nařízení”), informuje, že:

osobní údaje Subjektu údajů budou zpracovány na základě jeho svobodného souhlasu, a to za výše uvedených podmínek.

Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů, nepověřil zpracováním osobních údajů žádného zpracovatele ani neurčil zástupce pro plnění povinností ve smyslu Nařízení,

Správce nemá v úmyslu předat osobní údaje Subjektu údajů do třetí země, mezinárodní organizaci nebo jiným, než výše uvedeným třetím osobám.

Subjekt údajů má právo kdykoliv odvolat svůj souhlas se zpracováním osobních údajů, právo požadovat od Správce přístup ke svým osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování, a vznést námitku proti zpracování, má právo na přenositelnost těchto údajů k jinému správci, jakož i právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů, má-li za to, že Správce při zpracování osobních údajů postupuje v rozporu s Nařízením.

Subjekt údajů prohlašuje, že byl Správcem řádně poučen o zpracování a ochraně osobních údajů, že výše uvedené osobní údaje jsou přesné a pravdivé a jsou Správci poskytovány dobrovolně.